Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De Stad Gent heeft inmiddels een eerste onthardingsproject gerealiseerd in de stationsbuurt zuid: in de Stormvogelstraat werd de straat ter hoogte van het ‘petanquepleintje’ onthard. Waar het pleintje vroeger langs beide kanten omgeven was door straat, is er nu een aaneengesloten groene ruimte.

Met enkele buurtbewoners heeft onze Werkgroep hiervoor jarenlang geijverd en we zijn blij dat de ontharding uiteindelijk is verwezenlijkt. We kijken al uit naar meer van dit!

In het kader van Ruimte voor Gent is de vergroening van de Voskenslaan en omgeving volop bezig. Nadat de Stad Gent nieuwe natuurlijke bloemperken realiseerde nabij het kruispunt met de Maaltebruggestraat, alsook ontharding voor nog meer groen ter hoogte van het vroegere Textielinstituut, zijn de bewoners momenteel geveltuintjes aan het aanleggen en wordt ook een boomspiegel beplant.

Infrabel heeft opnieuw de mooie berm langs de spoorweg in de Sint-Denijslaan zeer grondig gekapt en een zeer dikke laag haksel op de berm achtergelaten. Dit hakhoutbeheer wordt wel zeer drastisch uitgevoerd. Na de vorige kapping, waarbij ook dikke pakken haksel waren blijven liggen, en de gedeeltelijke vernieling van de berm omwille van de aanleg van het fietspad, is dit een verdere aantasting van een heel klein, maar waardevol restje natuur. Graag wat meer respect voor deze kleine restjes natuur...

Samen met het Lucernacollege, de school die zich op de VLM-site vestigt, schreven we een brief naar Schepen Balthazar om te laten weten hoe belangrijk het restje groen tussen de Ganzendries en de Reigerstraat voor ons allen is. Het is zowat het enige stukje groen dat nog overblijft in de wijk tussen de Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg, en de enige kans ook om voor deze wijk de beleidsdoelstelling te realiseren om elke Gentenaar binnen een straal van 400 meter een park te bezorgen. Het terrein ligt er al minstens 20 jaar afgesloten en ongebruikt bij en het is eigendom van de Vlaamse overheid.

In deze buurt, waar de meeste huizen geen of slechts een zeer kleine tuin hebben, is er grote nood aan wat groen om even te kunnen verpozen of de kinderen te laten spelen. Er is letterlijk nood aan zuurstof. Maar er is in de buurt niet alleen interesse om passief van dit parkje te genieten, er is ook veel engagement om zich voor het parkje in te zetten: om het samen in te richten en samen te onderhouden. We zien mogelijkheden voor zitbanken, eetbare planten, een buurtmoestuin, buurtcompostvaten, en nog veel meer.

De werkgroep is weliswaar zeer tevreden met de (her)aanleg van het fietspad in de Sint-Denijslaan, maar betreurt dat daarbij een waardevol iepenstruweel deels wordt vernietigd, en dat terwijl er wel degelijk een alternatief was: aan de andere zijde van de kastanjebomen was er ruimte genoeg om een fietspad aan te leggen (op een nauwelijks gebruikte parkeerstrook). We hadden dit ook al opgemerkt in ons bezwaarschrift over de Sint-Denijslaan, maar daar werd jammer genoeg geen rekening mee gehouden.

Vlaggetjes Samen

De buurtbewoners van Sint-Pieters-Buiten ijveren voor effectieve maatregelen om de leefbaarheid en de woonkwaliteit van onze wijk te behouden en zo mogelijk te verbeteren. We zetten ons onder meer in voor: