Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

dSdNOmwille van de COVID-19 (“Corona”)-situatie kon het 2de “Wijklabo” rond de herwaardering van het de Smet-de Naeyer-park en omgeving op 04/06/20 niet fysiek doorgaan, maar werd deze informatie- en consultatieronde vervangen door een on-line sessie - geen evidentie, maar dank zij de inzet van de organisatoren en de volle medewerking van een mooie groep deelnemers zeker wel geslaagd.

Over het voorstel van Stad Gent om -door het uitbreken van ca.1500m² asfaltvlakte aan beide “kop”-zijden van de Congreslaan- de 3 losse “groenschakels” te verbinden tot

één aaneensluitend park van in totaal bijna 7 voetbalvelden groot, lees je meer hier.

Twee werkvoorstellen lagen op tafel, waarover t.e.m. 10/06/20 opmerkingen, bedenkingen en voorkeuren konden worden ingediend. Deze worden nu in opdracht van Stad Gent door het ontwerpteam Atelier Romain-GRAS verder uitgewerkt, dat naar verluidt “tegen de zomer” met één meer omvattend voorstel komt. 

Ontwerpvoorstel1Ziet er redelijk goed uit maar …

Onze voorkeur gaat uit naar Voorstel 1, mits hier en daar toch een paar aanvullingen:

In het linkerdeel (kant Kortrijksesteenweg) blijft er opvallend veel verharding over. Op die manier wordt de hele ingreep wel uiterst minimaal en dat mag wat ons betreft zeker een stuk ambitieuzer. Zo kunnen de aansluitingen van de nieuwe parkdelen bij de bestaande groenzones wellicht minder “hoekig” en ieder geval veel inventiever.

Ook kunnen we ons de vraag stellen of er eigenlijk wel 2 fietsdoorsteken nodig zijn? Onze Fietstellingen (zie ook artikel van de Gentse Fietsersbond) tonen duidelijk aan dat de dominante verkeersstroom diagonaal loopt: van NW naar ZO, et vice versa. Met andere woorden: dat één enkele doorsteek ter hoogte van het rechterdeel (kant de Smet-de Naeyer) ruim voldoende is om dergelijke omvangrijke -en naar alle verwachtingen groeiende- aantallen fietsers in goede banen te leiden (ook voor de fietsbewegingen naar en uit andere windrichtingen).

Daarbij rekening houdende dat:

- om de gangbare doorgangssnelheid voor de fietsers aan te houden hoeken of korte bochten af te raden zijn. Aanbevolen is één vloeiende rij-lijn :

  • die inderdaad voldoende breed is (vier meter), zodat fietsvarianten die extra breedte vragen -zoals bakfietsen, fietskarren- en nieuwe fietstrends (zoals elektrische fietsen) veilig en conflictvrij (ook ten opzichte van elkaar) door het park kunnen rijden. Noot: dat daardoor -zoals door het Ontwerpteam terecht aangehaald- de hulpdiensten op deze manier vrije doorgang hebben en er dus helemaal geen nood is om de straatnamen te herzien, wordt door de buurtbewoners extra geapprecieerd

Fietsrichting Musschestraat - de inrichting overzichtelijk en moeiteloos leesbaar is, met o.m. aangepaste ondergrond (halfverharding is voor fietsers comfortabeler dan platines), accentverlichtingen en goede zicht-assen

- daardoor de fietsstromen gekanaliseerd worden langsheen de Congreslaan “Noord”. Deze straat is voldoende breed voor 2-richtings fietsverkeer (nu al), maar het fietscomfort kan er lokaal versterkt worden door fietssuggestiestroken (zie bv St-Denijslaan “Oost”) of richtingsaanduiding (zie bv A. Musschestraat, Afb hiernaast), en een statuut als “Fietsstraat”.

Bij bovenstaande fietsvriendelijke herinrichting van het openbaar domein dienen ook de beide uiteinden van de Onafhankelijkheidslaan die in Kortrijksesteenweg “uitmonden” te worden betrokken. Vooral wat betreft de Onafhankelijkheidslaan “Noord” is er niet alleen de aanstaande eliminatie van de bestaande rotonde, maar ook het feit dat -mocht er een telpaal op de St-Denijslaan staan- wel zou blijken dat deze in de spitsuren de drukste fietsstraat is van Gent.

Rotonde Onafhankelijkheidslaan

Afb hierboven: Onafhankelijkheidslaan richting St-Denijslaan

Proefopstelling gedurende test-periode

Verder willen we onze eerdere oproep herhalen tot proefopstelling gedurende een test-periode. Dit kan op korte termijn, met eenvoudige middelen en aan geringe kostprijs al bekomen worden door voorlopige maatregelen, bv. met aantrekkelijke bloembakken en/of bomen in plantenbakken, zoals bv eerder het geval al was bij de uitbreiding van het Maaseikplein. Op die manier kan de impact van de herwaarderingsvoorstellen op verkeerscirculatie en omgeving worden ervaren, geëvalueerd, en desnoods bijgestuurd, vooraleer ze definitief van kracht wordt.

15juni2020Afb hiernaast: Joyriders smelten hun banden stuk op de asfaltvlakte van dit hitte-eiland tussen de parkjes aan de Congreslaan, zoals op GoogleMaps duidelijk te zien is.

Nog een paar ideetjes ter verbetering van de lokale leefkwaliteit en verkeersveiligheid

Naast het centrale parkgedeelte zijn er binnen hetzelfde projectgebied wel nog meer voor de hand liggende verbeteringspunten die snel en eenvoudig kunnen worden gerealiseerd:

  • de straatverlichting boven het zebrapad op het kruispunt Vrijheidslaan-Krijgslaan-de Smet de Naeyer is al jaren problematisch en laat te wensen over ... om de eenvoudige reden dat deze niet boven het zebrapad hangt, maar een 10-tal meter verderop, richting Sterre. Deze manifest onveilige verkeerssituatie, vooral voor de “zwakke” weggebruiker, wordt door buurtbewoners al meer dan 10 jaar aangekaart bij de diverse betrokken instanties (de Krijgslaan is immers een Gewestweg, Administratief: N60) en raakt maar niet opgelost

KrijspuntVrijheidslaan

  • op datzelfde kruispunt kan het trottoir aan beide zijden van de Vrijheidslaan ter hoogte van de aansluiting op de Krijgslaan aanzienlijk onthard worden door het vervangen van de bestaande betontegels door stijlvolle groenperkjes, met behoud van het wandelcomfort en veilige zicht-assen voor alle weggebruikers
  • naar analogie met de Clementinalaan kunnen o.m. in de Vaderlandstraat aanmoedigingspremies worden overwogen voor het veralgemeend herwaarderen van de particuliere voortuintjes, om op die manier verwaarlozing of inname door verharding en/of autostaanplaatsen ongedaan te maken
  • het ontharden en “vergroenen” van de trambedding in de Kortrijksesteenweg (deel tussen St-Denijslaan en Ganzendries). Een geslaagd voorbeeld aan de Blaisantvest laat zien dat intensieve grasbegroeiing wel degelijk tot de mogelijkheden behoort

26juni20

2015 10 25   Naar een groene Krijgslaan Kortrijksesteenweg Voskenslaan en Sint Denijslaan

  • het heraanplanten van stadsbomen langs beide zijden van de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg. Beide zijn immers méér dan breed genoeg om er een ruime afboording met stadsbomen te voorzien. Dit geldt overigens ook voor de (weliswaar buiten het "projectgebied de Smet-de Naeyer", maar binnen onze wijk Sint-Pieters-Buiten gelegen) Voskenslaan en Sint-Denijslaan. De Krijgslaan is inderdaad een Gewestweg, maar het is de vraag of de ruim 450-meter lange parkeerstroken (tussen Galglaan en Sterre) langsheen beide zijden van de rijweg daar ook onder vallen.
  • het 2-rijvaks gedeelte van de Krijgslaan (tussen Sterre en Galglaan) kan versmald en onthard worden door het gemotoriseerd verkeer in beide rijrichtingen op één enkele rijstrook te brengen, zoals nu al het geval is voor het deel van de Krijgslaan tussen Galglaan en Heuvelpoort. Dit kan door bv alle verkeer te kanaliseren aan de zijde van Campus Sterre (zie onderstaande figuur). Een veel smallere lokale toegangsweg (“ventweg”) aan de zijde van de bewoning blijft behouden om toegang te verlenen tot de particuliere woonhuizen en de lokale handelszaken (o.m. Lunch Garden, Pizza Hut), en omvat tevens een dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van de Pacificatielaan/ ingang Campus UGent Sterre stellen we een nieuw aan te leggen veilige fiets- en voetgangersoversteekplaats voor. Het 1-richtingsfietspad aan de zijde “Campus Sterre” kan behouden blijven.
Legende: Oranje = knip voor autoverkeer; Roze pijlen = heraanleg wegenis voor verplaatsen autoverkeer staduitwaarts naar het zuidelijke gedeelte; Zwart = lokale weg; Blauw = tweerichtingsfietspad; Groen = Te ontharden
Krijgslaan Voorstel2x1
 
  • Parkeerstrook KortrijksesteenwegOok in de Kortrijksesteenweg is de “parkeerstrook” (o.m. ter hoogte van “De Zilversterre”) overduidelijk véél te smal. Waarom deze niet over de hele lengte gewoon vervangen door stijlvolle groenperkjes ? Methet oog op de verkeersveiligheid voor fietsers komt deze groenvoorziening daarbij wellicht best tussenhet fietspad en straat.
  • Tenslotte lijkt ons ook de Pacificatielaan breed genoeg om aanzienlijk ingesnoerd te worden en grondig te ontharden, om op die manier meer groen- en waterinfiltratie-voorzieningen te kunnen aanleggen.
Pacificatielaan
 
 
Pin It