Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Er zijn plannen om een studentencomplex van 120 kamers neer te planten tussen de Voskenslaan en de Flamingostraat. Nogal ongelukkig locatie, temidden van de vele gezinstuintjes.

Timing: juli 2011 bouwaanvraag, september 2011 quasi de hele omliggende buurt tekende een bezwaarschrift , maart 2012 stad Gent geeft de vergunning, mei 2012 beroepschrift ingediend, juni 2012 provinciale Deputatie verwerpt het beroepschrift, juli 2012 hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In 2006 liet de stad Gent een studie opmaken over de gebieden die voor “inbreiding” of verdichting in aanmerking komen. Recent worden een aantal gebieden ook effectief ingevuld.

(Herkomst afbeelding: Stadsmagzine Stad Gent, Katern "Stadsontwikkeling AG SOB", zie: http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Dienst%20Voorlichting/Stadsmagazine%202006/09/katern_stadsontwikkeling.pdf)

Alhoewel Stad Gent voor de aangename woonwijk Sint-Pieters-Buiten nog steeds het mantra van de "Verdichting" predikt (zie eerdere artikels hier en hier) en er fluks groen licht geeft aan grootschalige commerciële vastgoedprojecten, voert ze opmerkelijk genoeg in andere delen van de Stad net het omgekeerde beleid.

Bovenop de dramatische leegstand van particuliere woonhuizen en sociale woningen (zie eerder artikel op onze website), blijken er in de Gentse winkelgebieden ook nog eens 4264 (vierduizendtweehondervierenzestig) winkelpanden leeg te staan, zo leert het rekensommetje van de op 29 november 2013 bekendgemaakte officiële cijfers.

Die resultaten komen nochtans niet uit de lucht vallen en liggen volledig

Dat zowel de woondensiteit (aantal bewoners per km²) als de bebouwingsgraad (percentage bebouwde oppervlakte tov beschikbare ruimte) van de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen tussen Leie-Ringvaart-Krijgslaan en Sint-Pieters-Station, nagenoeg het dubbele bedraagt van het gemiddelde voor de Stad Gent bleek reeds uit eerdere artikels op onze website (zie hier en hier).

Desondanks resten er in de wijk toch nog een behoorlijk groot aantal -zowel private als publieke- open binnengebieden.

Het Vlaams Administratief Centrum (VAC) Gent, ook gekend als het "Virginie Loveling"-gebouw, werd op 13 februari 2014 officieel ingehuldigd ; binnenkort nemen meer dan 1300 Vlaamse ambtenaren er hun intrek.

De ontsluiting voor gemotoriseerd vervoer verloopt volledig langs de kant van Sint-Pieters-Buiten. Wie vanuit de Timichegtunnel komt en stadinwaarts wil zal onvermijdelijk de Sint-Denijslaan nemen en wellicht via Tuinwijklaan en Maaltebruggestraat de Kortrijksesteenweg bereiken. 

(Laatst Updated: maart 2021)

Onze woonwijk Sint-Pieters-Buiten bulkt van de verborgen pareltjes. Ook wie belangstelling heeft voor bouwkundig erfgoed vindt er ruimschoots zijn gading. Tal van woningen zijn van dermate unieke cultuur-historische waarde dat ze zijn opgenomen in de  Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed”, het referentieoverzicht van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen dat op éénduidige wijze het waardevol gebouwd patrimonium oplijst.

Hoe uitgebreid deze lijst ook is, talrijke markante woningen en stadsgezichten uit de woonwijk zijn er nog niet in opgenomen - en overal in de omgeving

(Update 2021)

Aantal inwoners van de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan: 6086 (2021).

Deze cijfers zijn gebaseerd op de officiële bevolkingsgegevens van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers” en brengen enkel het aantal gedomicilieerde inwoners in beeld. De niet-gedomicilieerde inwoners of zgn. “verborgen Gentenaars” (zoals bv. Kotstudenten, zie: https://hoeveelin.stad.gent/tendensen/verborgen-gentenaars/ ) zijn hierin dus niet meegeteld.

WG SPB Bevolkingsaantal

 

WG SPB kaartje

 

 

 

In april 2013 werd de verkavelingsaanvraag goedgekeurd voor het ombouwen van de site aan de Voskenslaan tot een complex van studentenkoten, ateliers voor mensen met een mentale beperking, een centrum voor thuislozen, appartementen en een vieringsruimte. Vorig jaar werd het klooster al gesloopt.

De argumenten die in de vijftig ingediende bezwaarschriften van buurtbewoners stonden werden van tafel geveegd, oa. 1/ de redenering rond het behoud van groen voor de leefbaarheid van de wijk werd van tafel geveegd wegens "elders compenseren van groenverlies is perfect ok" 2/ de omgeving dient vooral voor gemeenschapsvoorzieningen 3/ de zorgen over extra verkeer werden geminimaliseerd vanuit een redenering "er kan nog wel wat bij" en "jullie zullen het amper merken" 4/ men weigert het hanteren van een hoogtenorm voor onze wijk want bouwhoogte dient enkel afgestemd te worden op de inplanting en functie binnen en rond een projectgebied 5/ en de onvergund gerooide bomen moeten heraangeplant worden maar niet per se daar waar ze stonden.