Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het "Project Gent Sint-Pieters" (PGSP) is de overkoepelende benaming waaronder de verschillende projectpartners van de 4 deel-projecten aan en rondom het Gentse Sint-Pietersstation samen naar buiten treden.

Binnen het PGSP is de "Klankbordgroep" (zie ook op onze website onder "Links") het ontmoetingsmoment waarop de PGSP-projectpartners en belanghebbende omwonenden (buurtbewoners,

StDL1In 2015 wordt normaal gezien werk gemaakt van de langverwachte heraanleg van de fiets- en voetpaden en de parkeerstroken in de Sint-Denijslaan. In mei 2014 was er een info-avond hierover, georganiseerd door de Stad, en konden geïnteresseerde buurtbewoners de plannen voor de heraanleg inkijken.

De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten is uiteraard bijzonder verheugd dat de Stad werk wil maken van deze heraanleg. Het fietspad verkeert al jaren in zeer slechte staat waardoor de meeste fietsers gewoon op de rijweg rijden, wat – gezien de hoge snelheden die vaak worden gereden in de Sint-Denijslaan – tot gevaarlijke situaties leidt. Ook het gebrek aan veilige oversteekplaatsen is een probleem.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt uitsluitend af van de gebruikers.

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken. Ook Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan dergelijke trage wegen.

Op onze Buurtinfoavonden van 29 januari en 27 maart 2014 (zie eerdere artikels op onze website: hier en hier) wisselden telkens meer dan 70 buurtbewoners van gedachten over het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemend aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk, alsook over mogelijke oplossingen. Bovendien leidde onze oproep naar voorstellen uit de buurt tot heel veel ideeën via mail, via de website, mondeling, ... Het mag duidelijk zijn dat het mobiliteitsvraagstuk leeft in onze wijk.

Al deze input voor een betere verkeersleefbaarheid in onze woonwijk werd ondertussen

In de aanloop naar onze Buurtinfoavond van 27 maart 2014 (uitnodiging zie hier en oproep om mee te denken over verkeerscirculatie in onze buurt; download de flyer hier) bezorgden de buurtbewoners ons een hele resem voorstellen, aandachtspunten en klachten in verband met het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk.

Over deze input werd op 27 maart onder de meer dan 70 aanwezigen van gedachten gewisseld en al deze opmerkingen, bedenkingen en bekommernissen worden momenteel verwerkt tot één overzichtelijk synthesedocument. Ondertussen willen

De werken aan het station Gent-Sint-Pieters slepen nog aan tot 2024. Dat hebben de projectleiders op 26 juni 2014 bevestigd, zie o.m. De Standaard en Tijd

Twee nuanceringen lijken ons hier gepast:

1) 2024 is niet "twee jaar later dan bij de start van de werken gepland", zoals het Project Gent-Sint-Pieters (PGSP) zelf stelt (zie o.m. in De Standaard, De Morgen en Tijd ) – maar 9 (negen) jaar later dan initieel gepland. Aanvankelijk werd immers nog uitgegaan van 8 jaar werk en werd 2015 als einddatum van de werken naar voorgeschoven, zie o.m.:

Trage wegen van Voskenslaan naar campus Hogeschool Gent
Klik op de afbeelding voor grotere weergave

 

Vanuit de Voskenslaan zijn er talrijke wegen die toegang verlenen tot de terreinen van de Campus Hogeschool Gent. Op weekdagen worden deze heel intensief gebruikt door studenten. Maar na de schooluren en tijdens het weekend gaan de poorten onherroepelijk dicht. Meer nog, aan de oostkant is het terrein gesloten voor de buurt, maar aan de westkant blijft alles open voor de auto’s van de R4.
Nochtans bieden de terreinen van de Hogeschool een waardevolle rustzone in onze drukke en dicht bevolkte buurt. Je kan er kinderen laten fietsen en op de grasvelden een partijtje voetballen. En bovendien vormen ze een korte en rustige weg naar het Natuurpark Overmeers.

Onze werkgroep bespreekt al enige tijd met het bestuur van de Hogeschool en met Stad Gent of er een mogelijkheid is om het terrein van de campus ook buiten de schooluren open te stellen voor de buurt.